سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

ارسال شده توسط ادمین در 21 مهر 1393 ساعت 00:52:30

سوالات و پاسخنامه آزمون کارآموزی سال 1389

• حقوق مدنی

۱- در ملک مشاع، هر یک از مالکان:
۱ ) حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند.
۲ ) حق هیچ‌گونه تصرف و انتفاع را ندارند.
۳) برای تصرف، نیازمند اذن دیگران هستند.
۴ ) مجاز به تصرف هستند ولی باید به دیگر مالکان اجرت‌المثل تصرف خود را بدهند.

۲- در کدام‌یک از موارد زیر واقف می‌تواند از وقف منتفع گردد؟
۱ ) واقف خود را موقوف‌علیه قرار دهد.
۲ ) واقف خود را جزء موقوف‌علیهم نماید.
۳ ) در وقف بر مصالح عامه، خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود.
۴ ) واقف پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از وفات.

۳- شخصی خودرو متعلق به دیگری را سرقت و رادیویی روی آن نصب کرده است، در این صورت پس از رد خودرو به مالک:
۱ ) خودرو و رادیو متعلق به مالک است.
۲ ) مالک باید بهای رادیو را به سارق بپردازد.
۳ ) سارق حق دارد رادیو را از روی خودرو بردارد.
۴ ) مالک می‌تواند با پرداخت بهای رادیو از استرداد آن خودداری کند.

۴- معامله نسبت به مال غیر در حضور مالک و سکوت وی، ................ است.
۱ ) باطل
۲ ) نافذ
۳ ) غیرنافذ
۴ ) قابل فسخ.

۵- شرط تاخیر در انتقال ملکیت به خریدار در عقد بیع عین معین:
۱ ) صحیح است
۲ ) باطل است، اما عقد بیع صحیح است.
۳ ) چون موجب تعلیق در عقد است، باطل و مبطل عقد است.
۴ ) چون مخالف مقتضای ذات عقد است، باطل و مبطل عقد است.

۶- در عقد بیع، حق حبس اختصاص دارد به مبیعِ:
۱ ) کلی در معین
۲ ) عین معین
۳ ) کلی فی‌الذمه
۴ ) همه موارد

۷- اگر مالک عین مستاجره را به دیگری بفروشد:
۱ ) عقد اجاره باطل می‌شود.
۲ ) عقد بیع منفسخ می‌شود.
۳ ) عقد بیع و عقد اجاره به حال خود باقی است
۴ ) هم عقد بیع منفسخ و هم عقد اجاره باطل می‌شود.

۸- مغازه‌ای در سال ۱۳۷۵ اجاره داده شده است. در اثنای مدت اجاره، مستاجر مرتکب تعدی و تفریط شده است:
۱)موجر حق فسخ و تخلیه دارد، بدون آنکه حق کسب و پیشه پرداخت کند
۲ ) موجر در صورتی حق فسخ دارد که قادر به منع مستاجر از تعدی و تفریط نباشد.
۳ ) موجر فقط می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه از تعدی و تفریط مستاجر جلوگیری کند.
۴ ) موجر حق فسخ دارد و می‌تواند با تادیه حق کسب و پیشه و تجارت تخلیه عین مستاجره را از دادگاه بخواهد.

۹- در سند قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان که برای یک سال به اجاره داده شده، شخص ثالثی از مستاجر ضمانت تضامنی کرده است که در صورت تخلف مستاجر، اجاره‌بها را به موجر پرداخت کند. در این مورد کدام گزینه درست است؟
۱ ) بستانکار باید نخست به ضامن رجوع کند.
۲ ) بستانکار باید نخست به مستاجر (بدهکار اصلی) رجوع کند.
۳ ) بستانکار می‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع کند و هر یک از آنان مسئول پرداخت نصف اجاره‌بها می‌باشند.
۴) بستانکار می‌تواند به مستاجر و ضامن مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع کند.

۱۰- در قرارداد جعاله عامل تعهد کرده است چاهی به عمق یکصد متر در برابر دریافت ده میلیون تومان حفر کند. شخصی در این قرارداد ضامن جاعل می‌شود که در صورت انجام دادن عمل، مبلغ مزبور را به عامل پرداخت کند. در این مورد، تعهد ضامن از کدام‌یک از موارد زیر است؟
۱ ) دین ثابت و مستقر است.
۲ ) دین ثابت و متزلزل است.
۳ ) دینی است که فقط سبب آن ایجاد شده است.
۴ ) دینی است که نه اصل آن و نه سبب آن ایجاد شده است.

۱۱- در صورت تلف عین مرهونه:
۱ ) اگر عین مرهونه تلف شود، راهن باید بدل آن را به رهن گذارد.
۲ ) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن یا دیگری تلف شود، تلف‌کننده باید بدل آن را بدهد و بدل آن خود به خود رهن خواهد بود.
۳ ) اگر عین مرهونه توسط شخص ثالث تلف شود، عقد رهن منحل می‌شود ولی اگر از سوی راهن تلف شود بدل در رهن قرار می‌گیرد.
۴ ) اگر عین مرهونه به واسطه عمل راهن تلف شود، رهن باطل می‌شود، ولی اگر از سوی شخص ثالث تلف شود، بدل آن رهن قرار می‌گیرد.

۱۲- در صورتی که وکالتی که موکل به وکیل می‌دهد مطلق باشد:
۱ ) اختیارات وکیل محدود به اداره اموال موکل است. ۲ ) وکیل می‌تواند هر قراردادی را از سوی موکل منعقد کند.
۳ ) وکیل می‌تواند تنها وکالت در دعاوی را از سوی موکل انجام دهد.
۴ ) وکیل اختیار اداره اموال موکل و انعقاد هر گونه قراردادی را از سوی موکل دارد.

۱۳- شخصی برای وصول طلب خود به دیگری وکالت داده است، اگر با مراجعه وکیل بدهکار بدهی را نپردازد:
۱) وکیل حق طرح دعوی به طرفیت بدهکار را ندارد.
۲ ) وکیل می‌تواند به طرفیت بدهکار طرح دعوی کند.
۳ ) اگر دلایل موکل قوی باشد وکیل حق طرح دعوی را به طرفیت بدهکار دارد.
۴ ) وکیل باید به بدهکار اظهارنامه بدهد، اگر نپرداخت می‌تواند به طرفیت بدهکار طرح دعوی کند.

۱۴- صلح بلاعوض:
۱ ) عقد جایز است.
۲ ) عقد باطل است.
۳ ) عقد لازم است.
۴ ) در حکم هبه است و تمامی احکام هبه بر آن جاری می‌شود.

۱۵- در قرارداد ودیعه، پس از مطالبه مال از سوی مالک و امتناع سپرده‌گیر از رد مال، اگر مال تلف شود:
۱ ) سپرده‌گیر در صورت تعدی و تفریط ضامن است.
۲ ) سپرده‌گیر امین است و در هیچ صورت ضامن نیست.
۳ ) سپرده‌گیر تنها در صورت اتلاف عمدی مال ضامن است.
۴ ) سپرده‌گیر در هر حال ضامن است ولو آنکه تلف مستند به فعل او نباشد.

۱۶- شخصی فوت نموده و ماترک وی معادل یکصد میلیون تومان و بدهی وی ده میلیون تومان است. ورثه بدون پرداخت بدهی، اموال را میان خود تقسیم کرده‌اند:
۱ ) در صورتی تقسیم درست است که ورثه از وجود بدهی ناآگاه باشند.
۲ ) بستانکار در صورت امتناع ورثه از پرداخت بدهی، حق دارد از دادگاه ابطال تقسیم را درخواست کند.
۳ ) بستانکار در هر حال می‌تواند ابطال تقسیم را از دادگاه درخواست کند و طلب خود را از ماترک به دست آورد.
۴ ) خواه ورثه از وجود طلب آگاه باشند یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر متوفی دینی بوده است، تقسیم درست است و بستانکار باید برای دریافت طلب خود به هر یک از ورثه به نسبت سهم او رجوع کند.

۱۷- شخصی فوت کرده و یک قطعه زمین ۱۵۰۰ متری به ورثه او که سه نفر هستند رسیده و یکی از سه وارث صغیر است :
۱ ) تقسیم با حضور سرپرست صغیر در دادگاه انجام می‌شود.
۲ ) تقسیم این قطعه زمین تا رسیدن صغیر به سن رشد ممنوع است.
۳ ) اداره ثبت محل وقوع ملک با درخواست سرپرست صغیر و دو وارث دیگر زمین را تقسیم می‌کند.
۴ ) دادگاه بدون نیاز به نصب سرپرست برای صغیر با حضور دیگر ورثه حکم به تقسیم این ملک می‌دهد.

۱۸- اگر زن از شوهر متوفای خود فرزندانی داشته باشد، به میزان زیر ارث می‌برد :
۱ ) یک هشتم از بهای اموال منقول و غیرمنقول.
۲ ) یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از بهای اموال غیرمنقول.
۳ ) یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از عین اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان.
۴) یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان.

۱۹- اگر در عقد نکاح مهرالمسمی ملک غیر باشد:
۱ ) نکاح و مهر باطل است.
۲ ) به زن مهرالمثل تعلق می‌گیرد.
۳ ) زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود.
۴ ) مثل آن است که مهر تعیین نشده باشد و زوجین باید با تراضی مهر را تعیین نمایند.

۲۰- در صورت مجنون شدن مرد پس از عقد نکاح دایم:
۱) فقط زن حق فسخ دارد.
۲ ) زوجین حق فسخ دارند.
۳ ) فقط شوهر حق فسخ دارد.
۴ ) هیچ‌یک از زوجین حق فسخ ندارند.
.................................................................................................

• آیین دادرسی مدنی

۲۱- اگر به موجب قراردادی که در اصفهان منعقد شده، شخصی یک باب آپارتمان واقع در تهران و یک دستگاه خودرو خریداری نماید و فروشنده مقیم کرج باشد، دعوای تحویل و تسلیم آپارتمان و خودرو که به موجب یک دادخواست مطرح شده در صلاحیت چه دادگاهی است؟
۱ ) دادگاه عمومی اصفهان که محل وقوع عقد است.
۲ ) دادگاه عمومی تهران که محل وقوع آپارتمان است.
۳ ) دادگاه عمومی کرج که محل اقامت فروشنده (خوانده) است.
۴ ) هر یک از دادگاه‌های عمومی تهران و اصفهان و کرج صالح به رسیدگی هستند.

۲۲- کدام بیان صحیح است؟
۱ ) تنظیم قرارداد با دولت حتی به صورت موردی ممنوع است.
۲ ) وکیل می‌تواند ضمن اشتغال به وکالت، در استخدام دولت نیز باشد.
۳ ) وکیل نمی‌تواند در استخدام دولت باشد ولی می‌تواند با دولت، قرارداد مشاوره حقوقی داشته باشد.
۴ ) وکیل نمی‌تواند حتی به عنوان مشاور حقوقی از دولت حقوق دریافت کند اما می‌تواند قرارداد وکالت موردی با دولت تنظیم کند.

۲۳- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و مفاد رای از طریق آگهی در روزنامه ابلاغ شده باشد، تاریخ ابلاغ چه زمانی است؟
۱ ) تاریخ انتشار آگهی
۲ ) یک هفته پس از انتشار آگهی
۳ ) یک ماه پس از انتشار آگهی
۴ ) تاریخ اطلاع محکوم‌علیه از مفاد رای

۲۴- در مرحله واخواهی، واخوانده:
۱ ) حق جلب شخص ثالث را ندارد.
۲ ) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.
۳ ) باید ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ وقت رسیدگی به واخواهی دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد.
۴ ) باید در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را تقدیم دارد

۲۵- کدام عبارت صحیح است؟
۱ ) رای رفع تصرف عدوانی پس از قطعیت لازم‌الاجرا است
۲ ) رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و پس از صدور اجراییه قابل اجرا است.
۳ ) رای رفع تصرف عدوانی قبل از قطعیت و به دستور مرجع صادرکننده قابل اجرا است.
۴ ) رای رفع تصرف عدوانی فقط پس از قطعیت و بعد از صدور اجراییه لازم‌الاجرا است.

۲۶- استرداد سند در جریان دادرسی:
۱ ) مطلقاً مجاز است.
۲ ) در صورتی مجاز است که سند به نفع طرف مقابل باشد.
۳ ) در صورتی مجاز نیست که به نفع طرف مقابل دلیل نباشد و او به آن استناد نکرده باشد.
۴ ) در صورتی مجاز نیست که به نفع طرف مقابل دلیل باشد و او (طرف مقابل) به آن سند استناد کرده باشد.

۲۷- کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟
۱ ) عدم اهلیت خواهان پس از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادرسی است ۲ ) عدم اهلیت خوانده پس از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادرسی نیست.
۳ ) عدم اهلیت خوانده بعد از تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادخواست نیست.
۴ ) عدم اهلیت خوانده در زمان تقدیم دادخواست، از موجبات توقیف دادخواست است.

۲۸- دلایلی که برای اثبات ایقاعات اقامه می‌شود تابع قوانین چه زمانی است؟
۱ ) زمان اقامه دعوا
۲ ) زمان انشاء ایقاع
۳ ) زمان رسیدگی به دعوا
۴ ) تشخیص قوانین حاکم بر دعوا بر عهده دادگاه است.

۲۹- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول:
۱ ) از نظر صلاحیت، ارزش خواسته مطابق قیمت منطقه‌ای املاک در هر منطقه خواهد بود.
۲ ) از نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌کند.
۳ ) از نظر هزینه دادرسی و صلاحیت، ارزش خواسته باید مطابق قیمت منطقه‌ای محاسبه شود.
۴ ) از نظر هزینه دادرسی، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین کرده است.

۳۰- در کدام‌یک از صورت‌های زیر، شخص می‌تواند به عنوان ثالث به حکم اعتراض کند؟
۱ ) در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره با هیچ سمتی دخالت نداشته باشد.
۲ ) در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره در دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای نیز تقدیم نکرده باشد.
۳ ) در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
۴ ) در صورتی که در دادرسی منتهی به رای صادره خود یا نماینده‌اش به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.

۳۱- در مرحله تجدیدنظر کدام‌یک از موارد زیر ادعای جدید محسوب می‌شود؟
۱ ) طرح دعوای مرتبط با خواسته اصلی
۲ ) تغییر عنوان خواسته از اجرت‌المثل به اجرت‌المسمی
۳ ) مطالبه ضرر و زیانی که در جریان دعوا به خواسته تعلق گرفته است.
۴ ) مطالبه اجاره‌بهای ملک که در جریان رسیدگی، موعد آن رسیده و پرداخت نشده است.

۳۲- چنانچه شعبه دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست تایید شده توسط دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید:
۱ ) پرونده به شعبه بدوی صادرکننده قرار ارجاع می‌گردد.
۲ ) شعبه دیوان راساً مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌نماید.
۳ ) پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.
۴ ) پرونده به شعبه تجدیدنظر تاییدکننده قرار ارجاع می‌گردد.

۳۳- اگر کسی که باید سوگند یاد کند، برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟
۱ ) دادگاه باید به او مهلت دهد.
۲ ) دادگاه نمی‌تواند به او مهلت دهد.
۳ ) دادگاه مطلقاً می‌تواند به او مهلت دهد.
۴ ) دادگاه می‌تواند به او مهلت دهد، به میزانی که موجب ضرر طرف مقابل نگردد .
۳۴- کدام‌یک از عبارات زیر صحیح است؟
۱ ) پس از انکار یا تردید نسبت به سند، ادعای جعلیت مسموع نیست.
۲ ) پس از ادعای جعلیت سند، انکار یا تردید نسبت به آن سند، مسموع نیست
۳ ) در صورت انکار یا تردید نسبت به یک سند همراه با ادعای پرداخت وجه آن، ادعای اخیر مسموع نخواهد بود.
۴ ) بعد از ادعای جعلیت سند، در صورتی که نسبت به آن سند، انکار یا تردید شود فقط به ادعای اخیر رسیدگی می‌شود.

۳۵- حذف و نمره سوال بین سایر پرسش ها تقسیم شد.

۳۶- کدام‌یک از موارد زیر در خصوص دعوای اعسار، (از پرداخت محکوم‌به و هزینه دادرسی) صحیح نیست؟
۱ ) دعوای اعسار یک دعوای غیرمالی است.
۲ ) امکان استفاده از حکم اعسار متوفی برای وراث وی وجود ندارد.
۳ ) معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر مرحله به طور مجزا تحصیل شود ۴ ) امکان رسیدگی به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از حبس محکوم‌علیه منع قانونی ندارد.

۳۷- کدام بیان در مورد دستور موقت صحیح است؟
۱ ) در صورتی که طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه باید از دستور موقت رفع اثر نماید.
۲ ) در صورتی که طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه نباید از دستور موقت رفع اثر نماید.
۳ ) در صورتی که طرف دعوا تامین مناسب بدهد، دادگاه د

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080